Οι κρίκοι  κατασκευάζονται από σύρμα διαμέτρου 3,00 mm και εφελκυστικής αντοχής 1.700 Ν/mm2. Η ποσότητα αντιδιαβρωτικής επίστρωσης των κρίκων  είναι τουλάχιστον 255 g/m2. Για την σύνδεση συρματοκιβωτίων με επικαλυμμένο (πλαστικοποιημένο) σύρμα χρησιμοποιούνται ανοξείδωτοι κρίκοι.

Οι κρίκοι τοποθετούνται σε αποστάσεις που καθορίζονται από τη μελέτη και γενικά θα είναι της τάξης των 15,0 cm. Με βάση τα παραπάνω οι κρίκοι θα εφαρμόζονται σε αναλογία περίπου  30 τεμάχια ανά m3 όγκου συρματοκιβωτίων.