Το συστήμα οπλισμένης γης αποτελείται από συνεχή χαλύβδινη ενίσχυση, κατασκευασμένοo από εξαγωνικό συρμάτινο πλέγμα (διπλής πλέξης ) τοποθετημένο οριζόντια με επίχωμα συμπιεσμένο πάνω του. Η μονάδα πρόσοψης τύπου GABION του συστήματος είναι πλήρως ενσωματωμένη με τον χαλύβδινο οπλισμό και σχηματίζεται συνδέοντας το πίσω πλαίσιο και τα διαφράγματα με τον κύριο οπλισμό εδάφους.

Οι διαστάσεις και τα σύρματα είναι ίδια με των GABIONS και το μήκος του πλέγματος οπλισμού μπορεί να γίνει από 2.00m έως 9.00m

To σύστημα πλέγματος οπλισμένης γης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για:

– κατασκευές αντιστήριξης γης (κάθετοι, χτυπημένοι ή κεκλιμένοι τοίχοι, ενισχύσεις γεφυρών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης χύδην όγκου) με πρόσοψη για συγκράτηση τοποθετημένη μεταξύ των ενισχυτικών στρωμάτων.
– ενίσχυση απότομων πλαγιών με ενσωματωμένες μονάδες συρματοκιβωτίων.
– αυτοδύναμες επιχώσεις.

 

STANDARDS

EAD 200026-00-0102 Steel Wire Mesh Systems for Reinforced Fill, April 2016

EN 10218-1:2012 Steel wire and wire products. General. Part 1: Test methods

EN 10218-2:2012 Steel wire and wire products. General. Part 2: Wire dimensions and tolerances

EN 10223-3:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting. Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes

EN 10244-1:2009 Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. Part 1: General principles

EN 10244-2:2009 Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

EN 10245-1:2011 Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 1: General rules

EN 10245-2:2011 Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 2: PVC finished wire

EN 10245-3:2011 Steel wire and wire products – Organic coatings on steel wire – Part 3: PE coated wire

EN 10270-1:2011+A1:2017 Steel wire for mechanical springs. Part 1: Patented cold drawn unalloyed spring steel wire

EN 10270-2:2011 Steel wire for mechanical springs. Part 2: Oil hardened and tempered spring steel wire

EN 10270-3:2011 Steel wire for mechanical springs. Part 3: Stainless spring steel wire

ENISO 527-1:2019 Plastics. Determination of tensile properties. Part 1: General principles (ISO 527-1:2012)

EN ISO 527-2:2012 Plastics. Determination of tensile properties. Part 2: Test conditions for moulding and extrusion plastics (ISO 527-2:2012)

EN ISO 868:2003 Plastics and ebonite. Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (ISO 868:2003)

EN ISO 1183-1:2019 Plastics. Methods for determining the density of non-cellular plastics. Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method (ISO 1183-1:2019)

EN ISO 1183-2:2019 Plastics. Methods for determining the density of non-cellular plastics. Part 2: Density gradient column method (ISO 1183-2:2019)

EN ISO 1183-3:1999 Plastics. Methods for determining the density of non-cellular plastics. Part 3: Gas pyknometer method (ISO 1183-3:1999)

EN ISO 2039-2:1999 Plastics. Determination of hardness. Part 2: Rockwell hardness (ISO 2039-2:1987)

EN ISO 4892-3:2016 Plastics. Methods of exposure to laboratory light sources. Part 3: Fluorescent UV lamps (ISO 4892-3:2016)

EN ISO 6892-1: 2019 Metallic materials. Tensile testing. Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2019)

EN ISO 6988:1994 Metallic and other nonorganic coatings. Sulfur dioxide test with general condensation of moisture (ISO 6988:1985)

EN ISO 7500-1:2018 Metallic materials. Verification of static uniaxial testing machines. Part 1: Tension/ compression testing machines. Verification and calibration of the force-measuring system

EN ISO 9223:2012 Corrosion of metals and alloys. Corrosivity of atmospheres. Classification, determination and estimation (ISO 9223:2012)

EN ISO 9227:2017 Corrosion tests in artificial atmospheres. Salt spray tests (ISO 9227: 2017)