Οι συρματοκύλινδροι είναι κυλινδρικού τύπου συρματοκιβώτια διαμέτρου 0,50 – 1,00m και ύψους από 1,00 – 3,00m (οι διαστάσεις καθορίζονται κατά περίπτωση από την εκάστοτε μελέτη των έργων προστασίας).Οι συνηθέστερες διαστάσεις είναι 2mX0.60m, 2mX0.90m, 3mX0.60m & 3mX0.90m. Ενισχύονται με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου καθ’ ύψος. Εφαρμόζονται σε επενδύσεις πρανών, για προστασία ποδός πρανών και κοιτοστρώσεις χειμάρρων, ποταμών και άλλων έργων καθώς επίσης για την υποθεμελίωση κατασκευών από άλλου είδους συρματοκιβώτια, καθώς η ευκαμψία και το σχήμα τους επιτρέπει την ευχερέστερη προσαρμογή στο έδαφος.

 

STANDARDS

EAD 200019-00-0102 Hexagonal Woven Mesh Gabion Boxes and Mattresses

EN 1990:2002+A1:2005+AC:2010 Eurocode 0: Basis of Structural Design

EN 10204:2004 Metallic products. Types of inspection documents

EN 10218-1:2012 Steel wire and wire products. General. Part 1: Test methods

EN 10218-2:2012 Steel wire and wire products. General. Part 2: Wire dimensions and tolerances

EN 10223-3:2013 Steel wire and wire products for fencing and netting. Part 3: Hexagonal steel wire mesh products for civil engineering purposes

EN 10244-1:2009 Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. Part 1: General principles

EN 10244-2:2009 Steel wire and wire products. Non-ferrous metallic coatings on steel wire. Part 2: Zinc or zinc alloy coatings

EN 10245-1:2011 Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 1: General rules

EN 10245-2:2011 Steel wire and wire products. Organic coatings on steel wire. Part 2: PVC finished wire

EN ISO 9223:2012 Corrosion of metals and alloys. Corrosivity of atmospheres. Classification, determination and estimation (ISO 9223:2012)

EN ISO 9224:2012 Corrosion of metals and alloys. Corrosivity of atmospheres. Guiding values for the corrosivity categories (ISO 9224:2012)